Ortodox.it

Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hârbovăţ

gse_multipart40894Condacele şi icoasele:

Condacul 1:
Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti, călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi, credincioşii care ne-am adunat înaintea Sfintei Tale Icoane, iară Tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem înaintea Sfintei Tale Icoane Făcătoare de Minuni, ca în umilinţa inimii să-Ţi cântăm: Bucură-Te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Laudă Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

Icosul 1:
Stăpână! Primul care Ţi-a adus această laudă a fost Arhanghelul Gavriil, când Ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iară, după preamărita Ta adormire, toate puterile cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să cutezam noi, păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea Ta către toţi câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, Ceea ce eşti adâncul milei;
Bucură-Te, Ceea ce eşti mare nesecată de iubire;
Bucură-Te, bună solitoare a neamului creştinesc;
Bucură-Te, Ceea ce eşti în Hârbovăţ cetate mare;
Bucură-Te, care pe oamenii pravoslavnici la Mănăstirea Hârbovăţului îi atragi cu legământurile iubirii;
Bucură-Te, care toată scârba din sufletele lor o goneşti;
Bucură-Te, Ceea ce prin Icoana Ta de Minuni Facatoare, ca printr-o stea ne conduci pre noi;
Bucură-Te, care cu rugaciunile Tale, năvălirile patimilor degrabă le alungi;
Bucură-Te, care eşti pentru cei ce se îndoiesc întărire în cele bune;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 2:
Toate puterile cereşti Te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară, Împărăteasă, Maică a Cerescului Împărat, rugându-Te Fiului Tău şi Dumnezeului nostru pentru creştini. Iară noi, păcătoşii, văzând pre pământ Sfânta Ta Icoană şi îngenunchind în faţa ei, cu bucurie ne inchinăm Ţie, cântând: Aliluia!

Icosul 2:
Mijlocirea cea osârdnică cerească dăruieşte-ne-o nouă, Împărateasă, căci cum am putea lăuda numele Tău cu gurile noastre? Tu ne eşti solitoare bună şi puternică ca să ne ajuţi în toate nevoile, spre a-Ţi cânta cu umilinţă acestea:
Bucură-Te, Ceea ce ne mângăi prin rugăciunile ce le aduci Fiului Tău şi Dumnezeu;
Bucură-Te, că cu rugăciunile Tale ne izbăveşti de veşnicile suspinuri;
Bucură-Te, că cu rugăciunile Tale de maică îl faci pe Fiul Tău şi Dumnezeu îndurător spre noi;
Bucură-Te, că cu rugăciunile Tale linişteşti dreapta mânie a lui Dumnezeu asupra noastră;
Bucură-Te, că cu solirile Tale ni se iartă păcatele;
Bucură-Te, că cu ajutorul Tău patimile noastre se nimicesc;
Bucură-Te, Ceea ce ne ajuţi în toate necazurile şi nevoile noastre;
Bucură-Te, că pre cei ce Te preamăresc întotdeauna îi slăveşti;
Bucură-Te, că cu bucuria Ta linişteşti întristările noastre;
Bucură-Te, Ceea ce mereu ne dăruieşti bucurie;
Bucură-Te, Ceea ce ne deschizi uşile Raiului;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 3:
Stăpână, arătat-ai îndoita putere a darului Tău pe pământul Moldovei, când în locul pe care Te-ai arătat, întreit ai înmulţit averile cu Icoana Ta cea Făcătoare de Minuni, care cu mâna ierarhului Pahomie primită a fost de la Moscova, fiind dăruita de mama lui Nicolae Albaduev, care a jertfit-o Sfintei Mănăstiri Hârbovăţ, pentru care cu bucurie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:
Având nesecată bogăţie de îndurări, întinzi mână de ajutor tuturor marginilor pământului, dând vindecare celor bolnavi, uşurare celor suferinzi, vedere orbilor şi tuturor de toate, împlinind a fiecăruia trebuinţă. Deci, noi cu mulţumire îţi cântăm acestea:
Bucură-Te, că numai Tu ne eşti Maica Milostivirii;
Bucură-Te, Ceea ce ne-ai arătat chemarea de mult preţ a milei;
Bucură-Te, că dăruieşti tuturor îndurări fără de număr;
Bucură-Te, Ceea ce vindeci rănele păcatelor noastre;
Bucură-Te, că pe cei drepţi îi aşezi în locaşurile Raiului;
Bucură-Te, că eşti nădejde a primirii bunurilor celor aşteptate;
Bucură-Te, că pre toţi cei căzuţi îi pui iarăşi în starea de dar în curând;
Bucură-Te, care ajuţi tuturor celor ce au nevoie de ajutorul Tău;
Bucură-Te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de toate nevoile, boalele şi linişteşte întristările noastre;
Bucură-Te, Ceea ce uneşti pravoslavnicii din Moldova prin Sfânta Ta Icoană;
Bucură-Te, că eşti bucuria călugărilor din Hârbovăţ;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 4:
Cerească Împărăteasă! Tu ne ajuţi întotdeauna în viforul multor nevoi ce ne năvălesc pre noi, care cu credinţă scăpăm la Tine şi ne închinăm Icoanei Tale Purtătoare de Vindecări, căci despre cea dintâi icoană a Ta ai zis cândva: această icoană este harul meu şi puterea mea. Astfel noi credem cu adevărat cum că Tu ne ajuţi nouă celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul 4:
Cămară aleasă a Duhului Sfânt, primind Dumnezeu în cer mijlocirea Ta pentru noi, îţi împlineşte cererea, iar noi, păcătoşii, pre pământ, văzând Sfânta Ta Icoană ce ne luminează ca un soare, cu îndrazneală îţi cântăm, ca Maicii Domnului, astfel:
Bucură-Te,Ceea ce ne-ai arătat pre Soarele Cel văzut numai de îngeri;
Bucură-Te, Ceea ce ne luminezi cu lumina care nu se stinge;
Bucură-Te, Ceea ce ne înviezi pre noi, cei morţi de păcate;
Bucură-Te, Ceea ce pre mamele cele sterpe le faci născătoare de prunci;
Bucură-Te, Ceea ce curând goneşti pre duşmanii cei răi, care pe neaşteptate năvălesc asupra noastră;
Bucură-Te, Ceea ce întotdeauna ne îndulceşti cu bunătăţile cele dorite;
Bucură-Te, Ceea ce degrabă ne mângăi în necazurile şi scârbele noastre;
Bucură-Te, că pre cei ce cheamă numele Tău îi scapi de moarte năprasnică;
Bucură-Te, că celor ce nădăjduiesc spre Tine le dăruieşti viaţă fără de sfârşit;
Bucură-Te, ca pre cei care au către Tine credinţă şi iubire îi duci la cer;
Bucură-Te, ceea ce ne eşti puternică solitoare şi ne aperi de toate împrejurările;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 5:
Stea dumnezeiască, cale aleasă către Soarele Dreptăţii Te-ai arătat, Stăpână. Celor ce se mântuiesc povăţuitoare. Precum în viaţa pământească ai fost către Fiul Tău Solitoare pentru oamenii din Cana Galileii, tot aşa şi după slăvita Ta plecare la ceruri, rugăciunile credincioşilor din toate părţile pământului, ce se aduc Fiului Tău şi Domnului nostru Iisus Hristos şi aici pe pământul Moldovei, în Mănăstirea Hârbovăţului, le înalţi la scaunul lui Dumnezeu, dăruindu-i lumii felurite vindecări, – celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 5:
Văzând oamenii în Mănăstirea Hârbovăţului în vremurile de demult şi în zilele mai de pe urmă, icoana trecând prin satele Moldovei, mulţime de vindecări şi minuni dăruite de Tine, Maica lui Dumnezeu, ei îşi întăreau sufletele în dorinţa mântuirii, aducând călduroasa pocăinţă de păcatele lor şi aşa îţi cântau Ţie:
Bucură-Te, Ceea ce le eşti orbilor vedere şi şchiopilor umblare;
Bucură-Te, că eşti izbăvitoare de demoni a celor îndrăciţi prin frică şi spaimă;
Bucură-Te, Ceea ce ai întors cu minune para focului de la lăcaşul Tău şi ai înviat pre pruncul Simeon prin rugăciunile stareţului;
Bucură-Te, că prin acestea ai arătat din nou oamenilor puterea vechilor Tale minuni;
Bucură-Te, că vindecările de la Sfânta Ta icoană s-au înmulţit până-n zilele mai de pe urmă;
Bucură-Te, Ceea ce în toată lumea dăruieşti izvoare de vindecări de la Sfânta Icoană;
Bucură-Te, Ceea ce mai mult decât aceste daruri îmbogăţeşti duhovniceşte pre cei ce Ţi se roagă Ţie;
Bucură-Te, că cu Tine se laudă neamurile creştineşti;
Bucură-Te, că şi cei cu puţină credinţă aleargă la ajutorul Tău;
Bucură-Te, că eşti nădejdea pământenilor şi ajutătoare în nevoi;
Bucură-Te, bucuria celor cereşti şi a celor pământeşti;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 6:
Biserica lui Hristos propovăduieşte minunile Tale, Născătoare de Dumnezeu, care-s ca nisipul mării şi ca stelele cerului. De la răsărit până la apus minunile Tale sunt lăudate, căci nu există oraş sau ţară unde Tu să nu fi lucrat cu puterea lui Dumnezeu spre izbăvirea, mântuirea, luminarea şi vindecarea celor numiţi cu numele lui Hristos, adică a creştinilor. Mai cu seamă prin Sfintele Tale Icoane faci minuni, revărsând de la ele râuri de tămăduiri, milostiviri şi îndurări oamenilor care se chinuiesc în necazuri şi boli. Drept aceea Te mărim cu glasuri de cântări duhovniceşti şi cântăm Fiului Tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 6:
Dumnezeiască Pruncă, Fecioară, răsărit-ai în dumnezeiască revărsare de lumină a slavei, ţinând în braţe pre veşnicul prunc Iisus Hristos, înconjurat de cetele puterilor arhangheliceşti, precum te vedem zugrăvită pre icoană, ce se numeşte Tainicul Rug Nears al lui Moise prin care dăruieşti credincioşilor daruri pline de îndurări, izbăvindu-i de foc şi de trăsnete. Vindecând pre cei slăbănogi, mângâind pre cei scârbiţi şi trimiţând tuturor cele bune şi folositoare de suflet spre a-Ţi cânta cu glasuri netăcute unele ca acestea:
Bucură-Te, că de Tine se bucură în triumf soborul îngeresc şi neamul omenesc;
Bucură-Te, că slava Ta este mai presus decât laudele cereşti şi pământeşti;
Bucură-Te, că de la înălţimea cerească, cu dragoste de mamă, priveghezi peste toată lumea;
Bucură-Te, Cea care pe cei scârbiţi de pe pământ îi cercetezi cu binefacerile Tale;
Bucură-Te, Ceea ce nu treci cu vederea, în nenumăratele Tale binefaceri, pre cei dispreţuiţi şi lepădaţi;
Bucură-Te, Ceea ce, în bunătatea inimii Tale, scoţi din groapa pierzării pre cei deznădăjduiţi;
Bucură-Te, Ceea ce eşti alavastru ce porţi vindecări de orice neputinţă;
Bucură-Te, Ceea ce eşti purtătoare de mir binemirositor al lui Hristos, care ai umplut de bună mireasmă omenirea căzută;
Bucură-Te, Ceea ce dezlegi legătura păcatelor la păcătoşii care se pocăiesc;
Bucură-Te, Ceea ce zdrobeşti capcana patimilor celor ce se nevoiesc în curăţie;
Bucură-Te, Ceea ce eşti Bucurie Lină pentru tinerele mame, care îşi alăptează pruncii;
Bucură-Te, cea plina de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 7:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, vrând să încălzeşti inimile cu dorinţa vieţii veşnice prin minunile Tale, vindeci pre cei bolnavi, izgoneşti dracii, slobozeşti pre cei robiţi, înviezi pre cei morţi, pentru ca noi, înţelegând puterea lui Dumnezeu, să dispreţuim cele ce sunt în deşert şi să adăugăm cele dumnezeieşti în sprijinirea sufletelor noastre, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:
Mănăstirea Hârbovăţului suferind iară cele mai grele prigoniri, când împreună cu întreaga ţară, prin viclenie, a fost despărţită de pravoslavnică credinţă şi dată sub stăpânirea ereticească, după un timp îndelungat a fost reîntoarsă creştinilor pravoslavnici. Apoi, fiind chemaţi călugării care erau împrăştiaţi, venind, au scos din cenuţă Sfânta Icoană a Maicii Domnului, care de trei ori a fost în foc, dar au găsit-o neatinsă, nearsă, stând cu faţa în jos. Atunci toţi au îngenuncheat înaintea Stăpânei, cântând:
Bucură-Te, Apărarea Hârbovăţului;
Bucură-Te, mustrarea ereticilor agareni;
Bucură-Te, că lăcaşul Tău nu pentru totdeauna L-ai părăsit;
Bucură-Te,Ceea ce ne înveţi frica lui Dumnezeu;
Bucură-Te, că cu solirea Ta mulţi turci s-au întors la credinţa ortodoxă;
Bucură-Te, că din vremuri vechi mulţi eretici s-au îndreptat cu înţelepciunea Ta;
Bucură-Te, Ceea ce chemi din nou pre credincioşi la rugăciune în Sfântul Tău Lăcaş;
Bucură-Te, că pre cei necredincioşi îi înveţi să se închine sfinţeniei de aici;
Bucură-Te, Ceea ce eşti pururea lăudată de drepţi şi de cuvioşi;
Bucură-Te, că la Tine năzuiesc cu pocăinţă cei căzuţi;
Bucură-Te, Ceea ce eşti întoarcerea la credinţă a celor lepădaţi;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 8:
Voind Domnul cel îndelung răbdător şi a toate ştiutor să arate iubirea Sa de oameni din adâncul îndurărilor Sale, Te-a ales de a fi Lui Maică, izvorul nesecat al milei, fiindcă, după dreapta judecata a lui Dumnezeu, chiar de-ar fi cineva vrednic de osândă, să fie, totuşi, păstrat cu puternica Ta mijlocire şi să cânte Fiului Tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 8:
Dumnezeule, bucuriile Tale cele minunate Le-ai arătat în Preacurata Maica Ta şi cu minuni ne-ai dăruit icoana Ei care luminează pre oameni mai mult decât razele soarelui, fiindcă ei ca şi cum ar vedea pre Născătoarea de Dumnezeu, cu căldura credinţei şi cu dragoste cântă:
Bucură-Te, Ceea ce peste pământul Moldovei întinzi icoana Ta ca pre un nor;
Bucură-Te, ca pre aceasta ne-o arăţi drept milă şi apărare ca pre un veşmânt;
Bucură-Te, că prin icoana Ta izvorăşti pretutindenea o mulţime de minuni;
Bucură-Te, că prin arătarea Icoanei Tale luminezi pre toţi oamenii;
Bucură-Te, că cu aceasta arăţi în biserică un nou semn de dar;
Bucură-Te, că noi, privind la Icoana Ta, ne închinăm Ţie, Adevăratei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-Te, că cu Icoana Ta, ca cu un stâlp de foc, alungi întristările şi întunericul păcatelor;
Bucură-Te, că cu Icoana Ta luminezi mintea noastră asupra păcatului;
Bucură-Te, că cu aceasta biserica ai înramat-o;
Bucură-Te, că prin apărarea Ta suntem păziţi noi, păcătoşii şi goneşti de la noi haina neagră a întristărilor noastre;
Bucură-Te, Ceea ce ne îmbraci cu veşnica bucurie;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 9:
Străină minune vedem despre Tine, Maica lui Dumnezeu, precum de boalele trupeşti, prin sărutarea Sfintei Tale Icoane şi prin stropirea Apei Sfinţite, se vindecau cei ce cu credinţă cer vindecare, aşa şi patimile sufleteşti şi cele trupeşti ale roabei Tale Elena s-au vindecat. Prin vederea şi prin purtarea Sfintei Tale Icoane prin sate şi prin casele oamenilor credincioşi, cei ce cu dragoste o primeau se întăreau în credinţă, umplându-şi inimile de umilinţă, lăudându-Te şi cântându-Ţi: Aliluia!

Icosul 9:
Eu, nevrednicul, sunt cu totul plin de păcate, în deşertăciuni lumeşti mă pierd, iar pentru sufletul meu nimic nu agonisesc. Dar, privind la Sfânta Ta Icoană, Stăpână, şi luminare de la dânsa primind, iarăşi pe calea mântuirii mă îndrept şi, în bucuria inimii, îţi cânt Ţie:
Bucură-Te, Comoara Curăţiei;
Bucură-Te, Adâncul Milelor;
Bucură-Te, Ceea ce pururi către Fiul Tau rugăciuni adânci pentru cei credincioşi înalţi;
Bucură-Te, Ceea ce nu respingi rugăciunile păcătoşilor;
Bucură-Te, că deznădăjduirea suferinţei Elenei ai acoperit, odată cu vindecarea bolii negre;
Bucură-Te, că cei ce cheamă numele Tău se ridică din căderea cea străină;
Bucură-Te, prin care eresurile luptătoare împotriva icoanelor în toată lumea au fost ruşinate;
Bucură-Te, prin care credinţă adevărată pe pământul Moldovei s-a reîntors;
Bucură-Te, Ceea ce înalţi sufletele la nevoinţa întregii înţelepciuni – la viaţa în feciorie;
Bucură-Te, Ceea ce înveţi pre cei ce ne obijduiesc;
Bucură-Te, a inimilor noastre umilinţă şi a sufletelor nădejde;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născatoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 10:
Domnul cel iubitor de oameni, voind să mântuiască neamul omenesc de înşelăciunea vrăjmaşului, ni Te-a dăruit pre Tine, Maica pământenilor, spre ajutor, zicând: „Fii ai oamenilor, iată Maica Mea, Ea va fi Acoperământ şi Scăpare celor obijduiţi”, ca prin Tine să-i ridice din adâncul păcatelor pre toţi cei care cântă: Aliluia!

Icosul 10:
Împărate ceresc! – aşa se roagă întotdeauna pentru noi Cereasca Împărăteasă – primeşte pre tot omul care Te preamăreşte şi cheamă numele Tău unde se face pomenirea Sfântului Tău Nume şi pentru numele Tău mă pomeneşte şi pre Mine. Nu-i îndepărta de la faţa Ta, ci să fie peste ei bunăvoinţa Ta, primeşte de la dânşii toată cererea şi pre toţi îi izbăveşte din nevoi. Noi însă, păcătoşi fiind, nădăjduim în rugăciunile Tale de Maică şi grăim acestea:
Bucură-Te, că Tu eşti rugătoarea noastră fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-Te, că rugăciunile Tale de Maică au multă putere pentru a-L face îndurat pre Stăpânul;
Bucură-Te, Ceea ce eşti nădejdea celor deznădăjduiţi şi le linişteşti durerile;
Bucură-Te, Ceea ce luminezi nevrednicia noastră cu darul Tău;
Bucură-Te, Ceea ce cu curăţia Ta ne curăţeşti întinăciunile noastre;
Bucură-Te, Ceea ce cu mireasma Ta faci rugăciunile noastre drepte;
Bucură-Te, Ceea ce pulberea trupului nostru stricăcios o schimbi în nestricăciune;
Bucură-Te, Ceea ce contra slăbiciunilor noastre ne dai întărire;
Bucură-Te, Ceea ce vindeci boalele noastre sufleteşti şi trupeşti;
Bucură-Te, Ceea ce degrabă împrăştii norul patimilor, scârbelor şi a întristărilor ce vin asupra noastră;
Bucură-Te, Ceea ce, prin stăruitoarele Tale rugăciuni, ne dăruieşti toate cele de folos;
Bucură-Te, cea plina de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 11:
Toata firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit multpăcătosului neam omenesc o Apărătoare şi Ajutătoare puternică. Plecându-Se spre neputinţele noastre, prin minunata Sa icoană, Ea ne dăruieşte mângâieri nespuse – celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:
Te-ai milostivit, Stăpână, cu lumina vieţii vremelnice şi nădejdea vieţii veşnice, pentru un oarecare om din Moldova care era sa moară, dar chemând Sfânta Icoană în casa lui, gustând Apa Sfinţită de la Icoana Ta şi spălându-se cu ea, îndată s-a făcut sănătos. Această minune văzând-o, rudeniile şi credincioşii, cu frică şi cu umilinţă, Ţi-au strigat:
Bucură-Te, Ceea ce eşti vindecătoarea celor bolnavi;
Bucură-Te, Ceea ce asculţi pre creştini în scârbe şi în boale;
Bucură-Te, că cu Tine a fost alungată moartea de la omul care o aştepta;
Bucură-Te, că cu Tine ni s-a dăruit neclintita credinţă;
Bucură-Te, că Bunăvestirea Arhanghelului Gavriil se împlineşte în faţa ochilor noştri;
Bucură-Te, că după graiul Lui eşti pururea fericită;
Bucură-Te, că Mănăstirea Hârbovăţului Ţi-ai ales-o drept loc de permanentă petrecere;
Bucură-Te, că, fiind purtată prin sate, multe semne şi minuni ai făcut;
Bucură-Te, Ceea ce n-ai respins nădejdea celor ce Te-au primit cu credinţă în casele lor;
Bucură-Te, Ceea ce primeşti cererile cele fierbinţi ale tuturor creştinilor ce se roagă Ţie;
Bucură-Te, Ceea ce ne dăruieşti sănătate şi ne conduci spre mântuire;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 12:
Darul vindecărilor şi umilinţa rugătoare de la a Ta stăpână, icoana, izvorând, să nu fie în deşert sufletelor noastre, dacă pentru păcate în nesimţire împietrită am căzut, însă, ca una ce ai putere de a învia morţii, trezeşte şi a noastră sufletească amorţire şi cu gând bun inimile noastre le luminează, că, linguşirea păcatului urând, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:
Cântând puternicul Tău ajutor, Te lăudăm toţi ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm Ţie, Celei ce Te rogi pentru noi, căci credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul Tău şi Dumnezeu bunătăţile cele veşnice şi cele vremelnice tuturor celor ce cu dragoste strigă astfel:
Bucură-Te, tare Apărătoare a toată lumea;
Bucură-Te, sfinţirea tuturor celor cereşti şi pământeşti;
Bucură-Te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului;
Bucură-Te, călcarea tuturor curselor şi a ispitelor ce vin de la lume, de la trup şi de la diavol;
Bucură-Te, neaşteptata împăcare a celor cumplit învrăjbiţi;
Bucură-Te, neştiuta îndreptare a păcătoşilor celor nepocăiţi;
Bucură-Te, Ceea ce nu lepezi pre cei nebăgaţi în seamă de toţi şi părăsiţi în lume;
Bucură-Te, Ceea ce răpeşti din groapa pierzării pre cei cu totul căzuţi în deznădejde;
Bucură-Te, Ceea ce ai lăsat să se aducă în locaşul Tău icoana Ta, ca pre o propovăduitoare a mântuirii, de către mama lui Nicolai Albaduev;
Bucură-Te, Ceea ce din înălţimea cerului priveşti la robii Tăi apăsaţi de păgâni;
Bucură-Te, Ceea ce pre cei credincioşi îi scapi din orice nenorocire şi îi îndemni spre fapte bune;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

Condacul 13: (acest condac se zice de 3 ori)
O, Maică prealăudată a lui Hristos Dumnezeul nostru, care ai înfiat prin iubirea Ta toate neamurile creştineşti! Noi, pământenii, nu ne pricepem a Te lăuda precum se cuvine. Dar, fiind biruiţi de dragostea Ta şi ridicându-ne privirile la Sfânta Ta Icoană de Minuni Făcătoare, Te rugăm să nu ne lipseşti pre noi, toţi fiii Tăi, de îndurarea Ta şi de apărarea Ta fierbinte în scârbele, boalele şi toate nevoile noastre şi îţi cântăm: Aliluia!
Apoi se zice iarasi

Icosul 1:
Stăpână! Primul care Ţi-a adus această laudă a fost Arhanghelul Gavriil, când Ţi-a binevestit că vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu. Iară, după preamărita Ta adormire, toate puterile cereşti îţi aduc pururea această laudă în ceruri. Deci, cum să cutezam noi, păcătoşii, a împreuna glasurile noastre cu ale celor fără de trupuri? Însă, amintindu-ne de îndurarea Ta către toţi câţi se pocăiesc, cu frică şi cu dragoste îţi grăim unele ca acestea:
Bucură-Te, Ceea ce eşti adâncul milei;
Bucură-Te, Ceea ce eşti mare nesecată de iubire;
Bucură-Te, bună solitoare a neamului creştinesc;
Bucură-Te, Ceea ce eşti în Hârbovăţ cetate mare;
Bucură-Te, care pe oamenii pravoslavnici la Mănăstirea Hârbovăţului îi atragi cu legământurile iubirii;
Bucură-Te, care toată scârba din sufletele lor o goneşti;
Bucură-Te, Ceea ce prin Icoana Ta de Minuni Facatoare, ca printr-o stea ne conduci pre noi;
Bucură-Te, care cu rugaciunile Tale, năvălirile patimilor degrabă le alungi;
Bucură-Te, care eşti pentru cei ce se îndoiesc întărire în cele bune;
Bucură-Te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Lauda Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare!

şi Condacul 1:
Apărătoarei şi conducătoarei neamurilor creştineşti, călăuzitoarei şi izbăvitoarei, cântări de laudă aducem noi, credincioşii care ne-am adunat înaintea Sfintei Tale Icoane, iară Tu, Sfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ca Ceea ce ai îndurări nespuse, primeşte rugăciunea noastră ce o aducem înaintea Sfintei Tale Icoane Făcătoare de Minuni, ca în umilinţa inimii să-Ţi cântăm: Bucură-Te, cea plină de dar Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Laudă Hârbovăţului şi a Moldovei Ocrotitoare.

Rugăciune:
O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Ceea ce eşti mai presus decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii. Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiţi, dă-ne nouă mângâiere, tuturor celor ce suntem în necazuri şi boale, că afară de Tine altă scăpare şi ajutor nu avem. Tu una eşti mijlocitoare bucuriei noastre. Ca Maica lui Dumnezeu şi Maica milostivirii, stând înaintea pristolului Prea Sfintei Treimi, poţi să ne ajuţi nouă, ca nimeni dintre cei ce se roagă Ţie cu credinţă nu este ruşinat. Auzi-ne şi acuma, în ziua necazului nostru, pre noi, cei ce cădem înaintea Icoanei Tale şi cu lacrimi ne rugăm Ţie. Alungă de la noi toate necazurile, boalele şi nevoile care vin asupra noastră în această vremelnică viaţă, prin atotputernica Ta mijlocire, nu ne lipsi pre noi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie întru Împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a doua:
Împărăteasa mea cea preabună şi nădejdea mea Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pre un străin; necazul meu îl ştii şi-l dezleagă precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare degrabă, nici altă mângâietoare bună, ci numai pre Tine, o, Maică lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Caută

Calendar Ortodox

Calendarul parohiei

Asociația Vatra

Moldovei - Vicenza

Prot. mitr. Veniamin Onu

20 ani de slujire

Biserica Ortodoxă

din or. Vicenza

Biserica Ortodoxă

din or. Fidenza

Biserica Ortodoxă

din or. Reggio Emilia

Botezul Domnului 2013

Bis. Ort. or. Fidenza

Biserica Sf. Treime

din or. Fidenza

Sfânta Scriptură

banner-biblia

Radio LOGOS ON-LINE


Noi pe Odnoklasniki

Distribuie

Departe de casă

Cuvintele Credinței

Untitled-1
Ambasada

Ambasada Italiei în RM

Ambasada2

Binecuvîntare

Resurse Ortodoxe

Banner Ortodox.it

Parteneri

Ep. Ungheni

www.eparhia-edinet.md eparhia sud

Arhiva Ortodox.it

Înscris în

Vizitatori

free counters